Legislatie nationala

În ultimele decade, starea mediului în România s-a înrăutațit. Exploatarea nerațională a resurselor naturale, alături de creșterea fără precedent a gradului de poluare, au dus la ruperea echilibrului ecologic în unele regiuni ale țării.

Strategia de dezvoltare economică a României s-a întemeiat pe prioritatea acordată indicatorilor economici imediați, cu ignorarea situației resurselor de mediu și deteriorarea accentuată a condițiilor de viață, ceea ce a dus la declanșarea și accentuarea crizei ambientale. România a cunoscut o exploatare până la epuizare a resurselor natural (ex: despăduririle massive însoțite de efecte asupra florei și faunei, poluarea aerului și apei. În industrie și agricultură au fost implementate tehnologii defectuoase din punct de vedere ecologic, iar urbanizarea forțată a condus la grave urmări economic-sociale.

Dezechilibrele din structura mediului ambient al unei țări se vor răsfrânge inevitabil asupra echilibrului sistemului global. De aici și necesitatea adoptării unor norme unitare de protecție a mediului, pentru depășirea actualei crize ecologice și preîntâmpinarea unor crize viitoare. Realitatea faptului că poluarea nu are frontier a făcut ca lupta de combatere a acesteia să constituie nu numai un factor de colaborare între state, ci în același timp unul al păcii.

Acordurile internaționale sunt o necesitate, chiar și în domenii noi, neavizate până acum. Ele reclamă o standardizare și un sistem de evaluare internațional acceptate, cu privire la relația dintre oameni și mediul lor de viață, un sistem bazat pe durabilitate.

Acordul de asociere la UE- care stabilește clauzele pentru aderare – semnat de România precum și convențiile internaționale la care România este parte sunt factorii principali care au impus crearea noii politici și legislații de mediu.

Statul român a ratificat ori a aderat la numeroase convenții, tratate ori alte documente internaționale. Aceasta înseamnă, din punct de vedere tehnico-juridic, obligația asumată de către statele părți ale tratatelor  și convențiilor internaționale de a lua măsuri legislative și/sau de altă natură, pentru realizarea prevederilor acestora. Statul român se obligă să respecte atât tratatele, cât și protocoalele adiționale și anexele acestora, care stabilesc termene și condiții privind implementarea prevederilor  tratatului.

PDF Sugau HG 323_2010 – privind monitorizarea capturilor si uciderilor accidentale ale pasarilor
PDF Sugau Legea 86_2000_acces public la informatii
PDF Sugau OM 19_2010- ghid metodologic privind evaluarea adecvata
PDF Sugau OUG 57 din 2007 privind regimul ariilor naturale protejate
Word Sugau Codul silvic 46 din 2008
Word Sugau H.G. nr.1529-2006 pt delimitare rezervatii parcuri 
Word Sugau HG 1284_2007 privind declararea ariilor de protecţie specială avifaunistică
Word Sugau Legea 49_2011 pentru aprobarea OUG 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice
Word Sugau Legea 66_2011 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 102/2010 pentru modificarea şi completarea Legii vânătorii şi a protecţiei fondului cinegetic nr. 407/2006
Word Sugau Legea 161_2007 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 12/2007 pentru modificarea şi completarea unor acte normative care transpun acquis-ul comunitar în domeniul protecţiei mediului
Word Sugau Legea 407_2006 vânătorii şi a protecţiei fondului cinegetic
Word Sugau Legea_389-2006 protecţia şi dezvoltarea durabilă a Carpaţilor
Word Sugau O.U.G. nr. 154 pt modif OUG 5 din 2007
Word Sugau O.U.G. nr.114-2007 pt modif OUG 195 din 2005
Word Sugau OM nr. 1964-2007 privind instituirea regimului de arie naturală protejată a siturilor de importanţă comunitară, ca parte integrantă a reţelei ecologice europene Natura 2000 în România
Word Sugau OM 19_2010 pentru studii de evaluare adecvata
Word Sugau OM 203_2009 Procedura de stabilire a derogărilor de la măsurile de protecţie a speciilor de floră şi de faună sălbatice
Word Sugau OM 207_2006 privind aprobarea conţinutului Formularului Standard Natura 2000 şi a manualului de completare al acestuia
Word Sugau OM 255_2007 privind unele măsuri pentru aplicarea regulamentelor Uniunii Europene privind comerţul cu specii sălbatice de faună şi floră
Word Sugau OM 410_2008 pentru aprobarea Procedurii de autorizare a activităţilor de recoltare, capturare şi/sau achiziţie şi/sau comercializare, pe teritoriul naţional sau la export, a florilor de mină, a fosilelor de plante şi fosilelor de animale vertebrate şi nevertebrate, precum şi a plantelor şi animalelor din flora şi, respectiv, fauna sălbatice şi a importului acestora
Word Sugau OM 890_2009 pentru modificarea unor acte normative care instituie tarife in domeniul protectiei mediului
Word Sugau OM 979_2009 privind introducerea de specii alohtone, interventiile asupra speciilor invazive, precum si reintroducerea speciilor indigene prevazute in anexele nr. 4A si 4B la Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei si faunei salbatice, pe teritoriul national
Word Sugau OM 1222_2010 privind cadrul instituţional şi procedural pentru implementarea proiectelor promovate de România în cadrul Instrumentului financiar pentru mediu LIFE+ şi gestionarea asistenţei financiare nerambursabile acordate României prin acest instrument
Word Sugau OM 1326_2011 pentru aprobarea derogării în vederea capturării în scop ştiinţific a unui număr de exemplare din specii de lilieci
Word Sugau OM 1470_2011 pentru aprobarea derogării în vederea capturării în scop ştiinţific a unui număr de exemplare din specii de păsări
Word Sugau OM 1798_2007 pentru aprobarea Procedurii de emitere a autorizaţiei de mediu
Word Sugau OM 1948_2010 privind aprobarea Metodologiei de atribuire a administrării ariilor naturale protejate care necesită constituirea de structuri de administrare şi a Metodologiei de atribuire a custodiei ariilor naturale protejate care nu necesită constituirea de structuri de administrare
Word Sugau OM 1964_2007 pt instituirea ariilor protejate
Word Sugau OM 2278_2011 pentru aprobarea derogărilor în cazul speciilor urs, lup, râs şi pisică sălbatică
Word Sugau OM 2387_2011 pentru modificarea Ordinului ministrului mediului şi dezvoltării durabile nr. 1.964/2007 privind instituirea regimului de arie naturală protejată a siturilor de importanţă comunitară, ca parte integrantă a reţelei ecologice europene Natura 2000 în România
Word Sugau OM nr. 207-2006 privind aprobarea conţinutului Formularului Standard Natura 2000 şi a manualului de completare al acestuia
Word Sugau OM nr. 1964-2007 privind instituirea regimului de arie naturală protejată a siturilor de importanţă comunitară, ca parte integrantă a reţelei ecologice europene Natura 2000 în România
Word Sugau OUG 12_2007 pentru modificarea şi completarea unor acte normative care transpun acquis-ul comunitar în domeniul protecţiei mediului
Word Sugau OUG 57-2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice
Word Sugau OUG 68 din 2007 pr modif OUG 57 din 2007
Word Sugau OUG 195_2005 privind protecţia mediului
Word Sugau OUG164_2008 pt modif OUG 195 din 2005